Regelement

Havenregelement:
Van kracht met ingang van 11 MAART 2011

 1. De gemeente Edam-Volendam verhuurt ligplaatsen in de haven van Volendam aan de Watersport Vereniging Volendam, nader te noemen WSV.
 2. Leden van de vereniging kunnen bij de havencommissie en/of het bestuur een box aanvragen.
 3. De statuten en het huishoudelijk reglement van de WSV alsmede de huurovereenkomst tussen de gemeente en de WSV zijn van toepassing.

 

Boxaanvraag:

 1. Zulks gebeurt schriftelijk via een daartoe te ontvangen boxaanvraagformulier.
 2. Dit dient op tijd, voor de daarop vermelde datum, volledig ingevuld, ingeleverd te worden.
 3. In aanmerking voor een ligplaats komen slechts leden van de WSV die tevens ingezetene zijn van de gemeente Edam-Volendam. Dit wordt in de huurovereenkomst, genoemd in punt 3, door de gemeente vastgesteld.
 4. Wanneer bij de indeling voor het nieuwe kalenderjaar meer ligplaatsen dan aanvragen beschikbaar zijn, komen ook niet ingezetenen van Edam-Volendam welke lid zijn van de WSV in aanmerking voor een ligplaats.

 

Boxtoewijzing en indeling:

 1. De havencommissie deelt voor de aanvang van het jaarlijkse vaarseizoen de ligplaatsen in aan de hand van de ontvangen boxaanvraagformulieren.
 2. Dit concept van indeling wordt ter goedkeuring in een bestuursvergadering behandeld. Het bestuur is bevoegd dit concept onder opgave van reden af te keuren. Het bestuur is bevoegd aanbevelingen te doen.
 3. In principe wordt de bestaande ligplaatsverdeling van het vorige kalenderjaar gecontinueerd. Hierop zijn slechts de in dit havenreglement genoemde uitzonderingen van toepassing.
 4. Het boxaanvraagformulier kan tevens worden gebruikt om de wens kenbaar te maken een andere ligplaats te willen, zulks ter goedkeuring van de havencommissie.
 5. Een boxaanvraag kan ook gedurende het vaarseizoen geschieden.
 6. Indien er meer aanvragen voor een ligplaats zijn dan er beschikbaar is worden leden geplaatst op een wachtlijst. Deze wachtlijst is openbaar een dient voor een ieder zichtbaar in het clubhuis te worden opgehangen, indeling van de wachtlijst geschiedt naar datum van aanmelding als lid en datum van boxaanvraag. Datum van aanmelding is de transactiedatum van het bankafschrift van de WSV waarop het contributiebedrag is overgemaakt.
 7. Indien meerdere personen zich op dezelfde datum aanmelden dan zijn de maten van het schip ten opzichte van de beschikbare ligplaats bepalend, zulks ter beoordeling van de havencommissie.
 8. Schepen die een ligplaats in gebruik hebben van de WSV dienen minimaal 75% van de ligplaats in te nemen. In uitzonderlijke gevallen kan de havencommissie hiervan afwijken, een en behoeft de goedkeuring van het bestuur.
 9. Bootlengte is de lengte over alles
 10. Het is leden niet toegestaan onderling van box te ruilen. Ruiling is alleen toegestaan na schriftelijke aanvraag bij en na toestemming van de havencommissie.
 11. Indien een lid van de WSV een ligplaats opgeeft, na aanvraag, toewijzing en betaling, vervalt deze ligplaats aan de vereniging . Er zal geen restitutie van betaald boxgeld plaats vinden.
 12. Bij verkoop van het schip behoudt het lid gedurende hetzelfde kalenderjaar waarin het schip werd verkocht en de ligplaats werd opgezegd recht op die ligplaats. Bij aanschaf van een nieuw schip dat niet in die ligplaats past heeft men niet automatisch recht op een andere ligplaats. Indien er geen passende ligplaats beschikbaar is, wordt voor toekenning van een ligplaats de wachtlijst gehanteerd. De vrijgekomen ligplaats kan door de WSV aan een ander lid worden verhuurd.
 13. Het is ligplaatshouders niet toegestaan de ligplaats te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 14. Betaling van boxgelden en contributie dient te geschieden voor de daarin gestelde datum. Het niet betalen of niet tijdig betalen geeft het bestuur de bevoegdheid uw voor dat jaar toegezegde ligplaats aan een ander lid te verhuren. Bij in gebreken blijven van tijdige betaling volgt een aanmaning met een boetebetaling van €15,-, indien niet betaald (nota + boete) volgt een tweede aanmaning met een boete van €25,- (in totaal dan te betalen, de originele nota + de 2 boetes). Indien ook na de tweede aanmaning niet binnen de vastgestelde datum betaald wordt, heeft het bestuur de bovengenoemde bevoegdheid en kan voorstel tot royement volgen.
 15. Leden in het bezit van een schip in de haven van Volendam, doch niet in het bezit van een ligplaats, de zgn. ‘zwervers’, is het niet toegestaan een lege ligplaats in te nemen. Het innemen van een ligplaats is slechts toegestaan na overleg met de havencommissie. Over een ligplaats in een tussentijds vrijkomende box beslist de havencommissie. Voor de tijdelijke ligplaats in een box dient een vergoeding aan de WSV te worden betaald. Die totale kosten (havengeld aan de Gemeente en boxgeld aan de WSV) mogen niet hoger zijn dat het boxgeld indien men het gehele jaar in een box had gelegen.
 16. Bij het verlaten van de box dient men gebruik te maken van de bordjes ‘vrij en bezet’. Bezet wordt getoond als u de ligplaats diezelfde dag weer inneemt. Vrij wordt getoond indien u niet voor de nacht terug komt. Ligplaatshouders zijn verplicht dit laatste, voor vertrek, te melden aan de havenmeester onder vermelding van de datum van terugkeer.
 17. Keert men eerder dan de afgesproken datum terug dan dient men dit telefonisch aan de havenmeester te melden zodat hij hiermee rekening kan houden om uw ligplaats vrij te houden.
 18. Slechts de havenmeester is aanspreekbaar indien een box, die vrij zou moeten zijn, bezet blijkt  bij terugkeer van de boxhouder. Als terugkeertijd wordt 12.00 uur gehanteerd.
 19. Is een vaartuig eigendom van meer dan één persoon dan wijzen de gezamenlijke eigenaren één van hen aan als verantwoordelijke tegenover [de commissie en] het bestuur. Niettemin blijft ieder mede-eigenaren, voor de toepassing van dit reglement hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die op grond van de statuten en reglementen voor leden en de verhuur van ligplaatsen gelden.
 20. Het gezamenlijk eigendomsrecht moet aan de havencommissie aangetoond worden door b.v. registratiepapieren of een rechtsgeldig koopcontract
 21. Eigenaren moeten lid zijn van de vereniging maar worden voor de toewijzing behandeld als één persoon. De eigenaren bepalen welk lid dit is en brengt dit ter kennis aan het bestuur. Dat aangewezen lid is uitsluitend ligplaatshouder. Voor de overige eigenaren geldt dat zij een ligplaats kunnen vragen conform de eerder genoemde regeling.
 22. Mede-eigenaren ontlenen wat betreft toewijzing van een ligplaats niet afzonderlijk rechten aan een toewijzing.
 23. Bij overlijden van een lid hebben de erfgenamen, uitgezonderd de vaste levenspartner, niet automatisch recht op de ligplaats, maar wordt toewijzing beslist door het bestuur.