Reglement 2011

Havenreglement

Van kracht met ingang van 11 maart 2011

 
 1. De gemeente Edam-Volendam verhuurt ligplaatsen in de haven van Volendam aan de Watersport Vereniging Volendam, nader te noemen WSV.
 2. Leden van de vereniging kunnen bij de havencommissie en/of het bestuur een box aanvragen.
 3. De statuten en het huishoudelijk reglement van de WSV alsmede de huurovereenkomst tussen de gemeente en de WSV zijn van toepassing.

  Boxaanvraag
 4. Zulks gebeurt schriftelijk via een daartoe te ontvangen boxaanvraagformulier.
 5. Dit dient op tijd, voor de daarop vermelde datum, volledig ingevuld, ingeleverd te worden.
 6. In aanmerking voor een ligplaats komen slechts leden van de WSV die tevens ingezetene zijn van de gemeente Edam-Volendam. Dit wordt in de huurovereenkomst, genoemd in punt 3, door de gemeente vastgesteld.
 7. Wanneer bij de indeling voor het nieuwe kalenderjaar meer ligplaatsen dan aanvragen beschikbaar zijn, komen ook niet ingezetenen van Edam-Volendam welke lid zijn van de WSV in aanmerking voor een ligplaats.

  Boxtoewijzing en indeling
 8. De havencommissie deelt voor de aanvang van het jaarlijkse vaarseizoen de ligplaatsen in aan de hand van de ontvangen boxaanvraagformulieren.
 9. Dit concept van indeling wordt ter goedkeuring in een bestuursvergadering behandeld. Het bestuur is bevoegd dit concept onder opgave van reden af te keuren. Het bestuur is bevoegd dit concept onder opgave van reden af te keuren. Het bestuur si bevoegd aanbevelingen te doen.
 10. In principe wordt de bestaande ligplaatsverdeling van het vorige kalenderjaar gecontinueerd. Hierop zijn slechts de in dit havenreglement genoemde uitzonderingen van toepassing.
 11. Het boxaanvraagformulier kan tevens worden gebruikt om de wens kenbaar te maken een andere ligplaats te willen, zulks ter goedkeuring van de havencommissie.
 12. Een boxaanvraag kan ook gedurende het vaarseizoen geschieden.
 13. Indien er meer aanvragen voor een ligplaats zijn dan er beschikbaar is worden leden geplaatst op een wachtlijst. Deze wachtlijst is openbaar een dient voor een ieder zichtbaar in het clubhuis te worden opgehangen, indeling van de wachtlijst geschiedt naar datum van aanmelding als lid en datum van boxaanvraag. Datum van aanmelding is de transactiedatum van het bankafschrift van de WSV waarop het contributiebedrag is overgemaakt.
 14. Indien meerdere personen zich op dezelfde datum aanmelden dan zijn de maten van het schip ten opzichte van de beschikbare ligplaats bepalend, zulks ter beoordeling van de havencommissie.
 15. Schepen die een ligplaats in gebruik hebben van de WSV dienen minimaal 75% van de ligplaats in te nemen. In uitzonderlijke gevallen kan de havencommissie hiervan afwijken, een en behoeft de goedkeuring van het bestuur.
 16. Bootlengte is de lengte over alles
   
 17. Het is leden niet toegestaan onderling van box te ruilen. Ruiling is alleen toegestaan na schriftelijke aanvraag bij en na toestemming van de havencommissie.
 18. Indien een lid van de WSV een ligplaats opgeeft, na aanvraag, toewijzing en betaling, vervalt deze ligplaats aan de vereniging . Er zal geen restitutie van betaald boxgeld plaats vinden.
 19. Bij verkoop van het schip behoudt het lid gedurende hetzelfde kalenderjaar waarin het schip werd verkocht en de ligplaats werd opgezegd recht op die ligplaats. Bij aanschaf van een nieuw schip dat niet in die ligplaats past heeft men niet automatisch recht op een andere ligplaats. Indien er geen passende ligplaats beschikbaar is, wordt voor toekenning van een ligplaats de wachtlijst gehanteerd. De vrijgekomen ligplaats kan door de WSV aan een ander lid worden verhuurd.
 20.  Het is ligplaatshouders niet toegestaan de ligplaats te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 21. Betaling van boxgelden en contributie dient te geschieden voor de daarin gestelde datum. Het niet betalen of niet tijdig betalen geeft het bestuur de bevoegdheid uw voor dat jaar toegezegde ligplaats aan een ander lid te verhuren. Bij in gebreken blijven van tijdige betaling volgt een aanmaning met een boetebetaling van €15,-, indien niet betaald (nota + boete) volgt een tweede aanmaning met een boete van €25,- (in totaal dan te betalen, de originele nota + de 2 boetes). Indien ook na de tweede aanmaning niet binnen de bestelde datum betaald wordt, heeft het bestuur de bovengenoemde bevoegdheid en kan voorstel tot royement volgen.
 22. Leden in het bezit van een schip in de haven van Volendam, doch niet in het bezit van een ligplaats, de zgn. ‘zwervers’, is het niet toegestaan een lege ligplaats in te nemen. Het innemen van een ligplaats is slechts toegestaan na overleg met de havencommissie. Over een ligplaats in een tussentijds vrijkomende box beslist de havencommissie. Voor de tijdelijke ligplaats in een box dient een vergoeding aan de WSV te worden betaald. Die totale kosten (havengeld aan de Gemeente en boxgeld aan de WSV) mogen niet hoger zijn dat het boxgeld indien men het gehele jaar in een box had gelegen.
 23. Bij het verlaten van de box dient men gebruik te maken van de bordjes ‘vrij en bezet’. Bezet wordt getoond als u de ligplaats diezelfde dag weer inneemt. Vrij wordt getoond indien u niet voor de nacht terug komt. Ligplaatshouders zijn verplicht dit laatste, voor vertrek, te melden aan de havenmeester onder vermelding van de datum van terugkeer.
 24. Keert men eerder dan de afgesproken datum terug dan dient men dit telefonisch aan de havenmeester te melden zodat hij hiermee rekening kan houden om uw ligplaats vrij te houden.
 25. Slechts de havenmeester is aanspreekbaar indien een box, die vrij zou moeten zijn, bezet blijkt  bij terugkeer van de boxhouder. Als terugkeertijd wordt 12.00 uur gehanteerd.
 26. Is een vaartuig eigendom van meer dan één persoon dan wijzen de gezamenlijke eigenaren één van hen aan als verantwoordelijke tegenover [de commissie en] het bestuur. Niettemin blijft ieder mede-eigenaren, voor de toepassing van dit reglement hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die op grond van de statuten en reglementen voor leden en de verhuur van ligplaatsen gelden.
 27. Het gezamenlijk eigendomsrecht moet aan de havencommissie aangetoond worden door b.v. registratiepapieren of een rechtsgeldig koopcontract
 28. Eigenaren moeten lid zijn van de vereniging maar worden voor de toewijzing behandeld als één persoon. De eigenaren bepalen welk lid dit is en brengt dit ter kennis aan het bestuur. Dat aangewezen lid is uitsluitend ligplaatshouder. Voor de overige eigenaren geldt dat zij een ligplaats kunnen vragen conform de eerder genoemde regeling.
 29. Mede-eigenaren ontlenen wat betreft toewijzing van een ligplaats niet afzonderlijk rechten aan een toewijzing.
 30. Bij overlijden van een lid hebben de erfgenamen, uitgezonderd de vaste levenspartner, niet automatisch recht op de ligplaats, maar wordt toewijzing beslist door het bestuur.
 31. Aan een lid kan slechts één ligplaats worden toegewezen.
 32. Ingezeten gaan voor niet ingezetenen. Voor niet ingezetenen (dus ook voor iemand die deze gemeente verlaat)die plaats moet maken voor ingezetenen ( voorrangsregel) geldt voor de vereniging een opzeggingstermijn:
 • 0-3 jaar lid: opzegtermijn 9 maanden
 • 3-6 jaar lid: opzegtermijn 2 jaar
 • 6-10 jaar lid opzegtermijn 3 jaar
 • 10 jaar en langer lid, opzegtermijn 4 jaar

Wanneer zich in zo’n geval geen lid aanmeldt voor een ligplaats kan het bestuur deze termijn telkens met een jaar verlengen ( niet obligatoir)

 1. Mocht zich door een gemeentegrenswijziging een lid ingezetene worden van een andere gemeente dan heeft dit lid onverkort recht op een ligplaats overeenkomstig de regels van het haven reglement als was hij ingezetene.
 2. De havencommissie heeft de bevoegdheid een ligplaats te weigeren of op te zeggen ook als een lid al een box had, aan schepen die:
   
 • In onvoldoende staat van onderhoud verkeren.
 • Onveilig zijn.
 • Ethetische niet in de haven passen.
 • Bij grove overtreding van het havenreglement.
 • Een en ander ter beoordeling van het bestuur
 1. Wie schade veroorzaakt aan eigendommen van de vereniging,gemeente of iemand anders is verplicht deze meteen te herstellen of te laten herstelen op zijn kosten. Gebeurd dit niet naar genoegzaamheid van het bestuur dan heeft het bestuur het recht de schade voor rekening van de veroorzaker te doen herstellen.
 2. Onverminderd het bepaalde in de wet, is een ligplaatshouder aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een minderjarige over wie hij de ouderlijke macht of de voogdij heeft of door een natuurlijk of rechtspersoon die handelt namens hem of haar in zijn opdracht.
 3. Klachten of geschillen dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur behandelt de klacht of het geschil en doet daarover een uitspraak. Beroep tegen die uitspraak is alleen mogelijk in een algemene ledenvergadering.
 4. Het is niet toegestaan in de haven werkzaamheden aan het schip te verrichten die schade of overlast kan veroorzaken aan andere schepen. De ligplaatshouder is verplicht aanwijzingen gegeven door havenmeester,havencommissieleden of bestuursleden dienen te worden opgevolgd.
 5. Een vaartuig dient deugdelijk te worden afgemeerd. Eventuele aanwijzingen van de havenmeester, havencommissieleden of bestuursleden dienen te worden  opgevolgd.
 6. Het is verboden de haven te verontreinigen of de ligplaatsen te versperren.
 7. Leden zijn verplicht de goede orde aan de haven te bewaren en elkaar op generlei wijze te hinderen.
 8. Leden van de WSV kunnen door de leden van de havencommissie of bestuur worden verzocht voorkomende werkzaamheden te verrichten.
 9. De WSV ( Bestuur, havencommissie) is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan tijdens  overblijf in de haven of clubhuis. De toegewezen en ingenomen box geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
 10. Elk lid of gebruiker van een ligplaats wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. Niet naleven of overtreding van dit reglement geeft het bestuur het recht overeenkomstige maatregelen te treffen.

Stroomvoorziening:

 1. Over gevallen en punten niet in dit haven reglement genoemd, beslist het bestuur.
 2. Medio 2011 zijn alle boxen voorzien van een 230 Volt walstroomaansluiting met een eigen KWh verbruiksmeter en aardlekschakelaar. Het maximale stroomverbruik is 10 Ampére per aansluiting. De ligplaatshouder is verantwoordelijk voor het stroomverbruik en het beheer van zijn aansluiting door middel van een hangslot. Er mag geen stroom worden geleverd aan derden zonder toestemming van de havencommissie.
 3. De aansluiting van het schip op de wandcontactdoos op de steiger dient uitgevoerd te worden met een goedgekeurde stekkerverbinding met randaarde, en een deugdelijke kabel met een minimale aderdikte van 1mm2. Als de boot voor korte of langere tijd niet in de box ligt dient u de stroomkabel ( geheel) weg te nemen.
 4. De verbruikte hoeveelheid stroom voor de ligplaatshouders wordt één keer per jaar aan het eind van het vaarseizoen gefactureerd.
 5. Leden zonder vaste box die in de haven overwinteren mogen van 1 Oktober tot 1 April van de stroomvoorziening gebruik maken, mits toestemming wordt verleend door de havencommissie en de betreffende ligplaatshouder van de box waarvan gebruik wordt gemaakt. Het stroomverbruik wordt in dit geval rechtstreeks aan de tijdelijke ligplaatshouder gefactureerd door de watersportvereniging.
 6. De watersportvereniging behoudt zich het recht voor om de tarieven voor de geleverde stroom ten aller tijden te herzien.