Huishoudelijk

Huishoudelijk reglement van                                      
Watersport Vereniging Volendam. 
 
Art. 1 Lidmaatschap. 
Hij of zij, die als lid wenst te worden toegelaten meldt zich hiertoe aan bij de secretaris der vereniging door middel van een daartoe door het bestuur beschikbaar te stellen formulier. 
Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier, zal door het algemeen bestuur uitsluitsel over al dan niet toelating als lid worden gegeven. 
Niet-opname wordt zonder opgave van redenen bekend gemaakt. 
Het lid verbindt zich bij opgave voor minstens een vol verenigingsjaar. 
Voor jeugdleden geldt de eis, dat ouders of voogd zich met de aanmelding akkoord verklaren door medeondertekening van het aanmeldingsformulier. De vereniging noch het bestuur is gehouden toezicht uit te oefenen op de jeugdleden, zij dragen te hunnen opzichte geen enkele verantwoordelijk. 
Ereleden hebben alle rechten van de gewone leden, echter niet de geldelijke plichten. 
Begunstigers hebben het recht de algemene vergadering van de vereniging bij te wonen, doch hebben geen stemrecht. 

Art. 2 Verplichtingen van de leden. 

Zodra een lid is aangenomen verplicht het zicht tot: 

1. Directe betaling van het entreegeld als nader onder geldmiddelen omschreven en waarvoor het een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ontvangt. 
2. Directe betaling van de contributie over het lopende jaar, tenzij het lidmaatschap ingaat na 30 juni in welk geval voor dat jaar de helft van de jaarlijkse contributie verschuldigd is. 
Directe kennisgeving aan het secretariaat van adreswijziging. 
Onderwerping aan de bepalingen van de statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen. 
Het aangetekend schriftelijk bericht voor 1 december ingeval het lid niet wenst, dat het lidmaatschap van kracht blijft gedurende het daaraan volgende jaar. 
Het verstrekken van al die gegevens, die voor het voeren van de verenigingsadministratie van belang zijn. 
 
Art. 3 Contributie en entreegeld. 
Bij heffing van de contributie wordt onderscheid gemaakt tussen: 
- gewone leden 
- echtgenoten van gewone leden 
- jeugdleden (kinderen van gewone leden zijnde) 
- jeugdleden (geen kinderen van gewone leden zijnde) 
Alleen gewone leden en jeugdleden (geen kinderen van gewonen leden zijnde) betalen entreegeld. Echtgenoten van gewone leden en hun kinderen betalen geen entreegeld. 
De bedragen van contributie en entreegeld worden door de ledenvergadering vastgesteld. 
De begunstigers der vereniging betalen een minimum jaarlijkse bijdrage van €?,- 
In bijzondere gevallen kan het bestuur voor de contributiebetaling van een lid jaarlijks een afwijkende regeling vaststellen. 

Art. 4 Tijd van betaling. 
De contributie en andere gelden moeten binnen 30 dagen na datering van de nota worden voldaan door storting op post- of bankrekening van de vereniging. 

Het niet op tijd betalen van de verschuldigde contributie en andere gelden zonder dat hiervoor na schriftelijk verzoek aan het bestuur op speciale reden toestemming is verleend, zal als wanbetaling worden beschouwd. 

Art. 5 Eindigen van het lidmaatschap. 
Het lidmaatschap eindigt op de wijze als omschreven in art. 7 der statuten. Het royement bedoeld in sub. D van art. 7 der statuten kan worden uitgesproken wanneer een lid zich schuldig maakt aan: 
Het schaden in de meest uitgebreide zin des woords van de belangen van de vereniging of van organisaties, waarbij de vereniging is aangesloten. 
Wangedrag zowel in als buiten de vereniging, eveneens in de meest uitgebreide zin des woords. 
Wanbetaling van de aan de vereniging verschuldigde gelden. 
Aan een voorstel tot royement zal altijd een schorsing vooraf moeten gaan. 

Art. 6 Schorsing. 
In de gevallen bedoeld in sub. C en D van art. 7 kan het bestuur een schorsing uitspreken voor een bepaalde tijd, van welk besluit het betreffende lid schriftelijk mededeling zal worden gedaan. De duur van een schorsing kan niet langer zijn dan één jaar. Een geschorst lid verliest voor de duur van de schorsing alle rechten aan zijn lidmaatschap verbonden, maar moet zijn verplichtingen nakomen. Van een bestuursbesluit tot schorsing kan de belanghebbende schriftelijk in beroep komen bij de eerstvolgende algemene vergadering. 

Art. 7 Recht op verenigingsbezittingen. 
Bij het eindigen van het lidmaatschap, vervallen alle aanspraken op de bezittingen van de vereniging. 

Art. 8 Bestuur. 
Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 ere- en gewone leden, die tenminste 19 jaar moeten zijn, nl. voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, 2e secretaris, penningmeester, commissarissen. 
De meerderheid van het bestuur dient ten allen tijde uit inwoners van de gemeente Edam-Volendam te bestaan. De functies van secretaris en penningmeester mogen in één persoon worden verenigd. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in de functie gekozen. Jaarlijks treedt, volgens rooster een deel van het bestuur af en wel zodanig dat ieder bestuurslid tenminste een keer per 3 jaar aftreed, met dien verstande, dat nimmer gelijktijdig voorzitter en secretaris aftredend zijn. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar. 
Het bestuur is voor zijn daden aan de algemene vergadering verantwoording schuldig. Het bestuur kan geen rechtsgeldige besluiten nemen dan alleen op de bestuursvergaderingen waar tenminste een meerderheid der bestuursleden aanwezig is. 
In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk door het bestuur voorzien. Bij tussentijdse benoeming van bestuursleden komen deze inzake het rooster van aftreden in de plaats van die bestuursleden die ze vervangen. 
Wanneer het bestuur en bloc aftreedt, moet het aanblijven tot de benoeming van een nieuw bestuur door een binnen een maand daarna te houden algemene vergadering heeft plaatst gevonden en de gekozenen hun functie hebben aanvaard. 
Een bestuurslid kan uit zijn ambt ontzet worden, indien hiertoe een algemene vergadering met minstens 2/3 van het aantal geldige stemmen besluit. 
Het voorstel moet echter uitgaan van minstens 1/6 van het aantal leden of van het bestuur. 
Het bestuur regelt de introductie op vergaderingen en andere evenementen. 
 
Art. 9 Van de voorzitter. 
De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene vergadering, om daarin wijziging te brengen. 
Hij heeft het recht beraadslagingen te sluiten, wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht die weder te openen, zodra een derde der aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. 
De voorzitter bekrachtigt de verslagen met zijn handtekening. 
 
Art. 10 Van de secretaris. 
De secretaris voert de briefwisseling de vereniging uit naam van en in overleg met het bestuur, hij houdt notulen bij van alle ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur. Die van de gewone algemene vergadering worden voorgelezen. Hij beheert het archief en brengt aan de jaarlijkse gewone algemene vergadering verslag uit van de werkzaamheden en de toestand van de vereniging. Hij voert de ledenadministratie waarvan een afschrift wordt verstrekt aan de penningmeester. 

Art.  11 Van de penningmeester. 
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende gelden en is voor de onder zijn beheer zijnde baten persoonlijk verantwoordelijk, tenzij hij overmacht kan bewijzen. 
Hij houdt de boeken bij een brengt op de jaarlijkse gewone verslag uit indien de toestand van de geldmiddelen over het afgelopen jaar. Bij tussentijds aftreden doet hij binnen 8 dagen na zijn aftreden aan de kascontrolecommissie rekening en verantwoording. 
Hij beheert de voorwerpen, die de vereniging tegen betaling verkrijgbaar stelt, alsmede door de vereniging gewonnen prijzen. Voor het doen van uitgaven boven €???,- behoeft hij de machtiging van het bestuur. Voor het deponeren van gelden handelt hij in overleg met het bestuur. 

Art. 12 Van de vicevoorzitter. 
De vicevoorzitter vervangt bij afwezigheid van de voorzitter deze in zijn functie en bevoegdheden. 

Art. 13 Van de tweede secretaris. 
De tweede secretaris verleent de eerste secretaris assistentie en vervangt heb bij diens ziekte of afwezigheid. 

Art. 14 van de commissarissen. 
De Commissarissen zijn de andere bestuursleden behulpzaam en kunnen met speciale opdrachten door het bestuur belast worden, wanneer het belang van de vereniging dit vereist. Het hele bestuur blijft voor de wijze van uitvoring deze opdracht verantwoordelijk. 
  
Art. 15 Van de vergaderingen. 
Er worden gehouden: 
Gewone algemene vergaderingen 
Buitengewone algemene vergaderingen 
Bestuursvergaderingen. 
De onder a. bedoelde gewone algemene vergaderingen moeten jaarlijks worden gehouden voor ultimo april.  
Op deze vergaderingen moeten o.a. in behandeling komen: 
Jaarverslag secretaris 
Jaarverslag penningmeester met rekening en verantwoording 
Verslag kascontrolecommissie 
Vaststelling begroting 
Benoeming kascontrolecommissie 
Bestuursverkiezing 
Rondvraag 
De onder b. bedoelde buitengewone algemene vergaderingen worden belegd wanneer het bestuur dit nodig acht of op schriftelijk verzoek van tenminste 10 stemgerechtigde leden onder opgaaf van de te behandelen punten. Het bestuur is gehouden aan het verzoek te voldoen binnen de tijd van een maand nadat het verzoek is ingediend. 
Bij niet tijdige oproeping door het bestuur zijn de verzoekers zelf gerechtigd de vergadering te beleggen op een wijze als in dit reglement is omstreven en voorzien zij zelf in de leiding van die vergadering, indien het bestuur weigert deze leiding op zicht te nemen. 
De onder c. bedoelde bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of 3 bestuursleden dit nodig oordelen. Bestluiten van de algemene vergadering zijn slechts dan geldig, indien minstens ¼ der stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit niet het geval is, beslist een volgende algemene vergadering over dezelfde voorstellen met 2/3 der geldige uitgebrachte stemmen. Op alle vergaderingen moet een presentielijst worden getekend, zij, die dit nalaten, worden geacht afwezig te zijn. 
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Geen lid voert het woord dan na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben. De voorzitter kan iemand het woord ontnemen, wanneer deze zich op ongepaste wijze uitdrukt. 
Hij kan indien hij dat nodig acht, personen het verdere bijwonen van de vergadering ontzeggen. 

Art. 16 Wijze van oproeping. 
Het bestuur is verplicht datum, uur en plaats van een algemene vergadering ten minste 14 dagen van te voren aan alle leden schriftelijk bekend te maken onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen. Niet op de agenda voorkomende onderwerpen mogen niet worden behandeld. 
Schriftelijke, door ten minste 5 stemgerechtigde leden, ondertekende voorstellen moeten op de agenda worden geplaatst mits deze minstens 8 dagen voor de algemene vergadering bij het bestuur zijn binnengekomen. Het bestuur si verplicht een dergelijke uitbreiding van de agenda aan alle leden mede te delen op voren omschreven wijze minstens 3 dagen voor de desbetreffende algemene vergadering. 

Art. 17 van de stemmingen. 
Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij een stemgerechtigd lid ter vergadering aanwezig, schriftelijke stemming verlangt. 
De mondelinge stemmingen worden door de secretaris opgenomen, de schriftelijke stemmingen door een door de voorzitter aan te wijzen stembureau, bestaande uit twee leden. Deze controleren het aantal aanwezige stemgerechtigde leden en het aantal uitgebrachte stemgerechtigde leden en het aantal uitgebrachte stemme en tekenen de stemtotalen op. 
Van onwaarde zijn: blanco stembriefjes, stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het aantal te verkiezen personen, onleesbaar of verkeerd ingevulde stembriefjes en ondertekende stembriefjes. 
Stemmen welke van onwaarde zijn, worden als niet uitgebracht beschouwd en dus van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken bij het berekenen van de volstrekte meerderheid. 
Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens uitzonderingen genoemd in de statuten en art. 15 van dit reglement. 
Een lid mag, zo hij verhinderd is een vergadering bij te wonen, niet een ander machtigen zijn stem uit te brengen. 
Over elk voorstel wordt naar volgorde van indiening gestemd. 
Wanneer een te verkiezen persoon of de te verkiezen personen bij een stemming niet het vereiste aantal stemmen op zich hebben verenigd, heef een herstemming plaats uit het dubbeltal van het aantal te verkiezen personen te nemen uit hen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Behalen meer personen dan het aantal te vervullen plaatsen bedraagt, bij stemming de volstrekte meerderheid, dan heeft tussen hen een herstemming plaats. 
Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer personen dan een dubbeltal voor de herstemming in aanmerking, dan heeft de herstemming plaats over al die personen. Bij herstemmen is gewone meerderheid van stemmen beslissend. Bij staken van stemmen over personen beslist het lot, behoudens het in dit artikel omtrent herstemming bepaalde. 
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. 

Art. 18 Algemene commissies. 
Het bestuur kan voor het uitvoeren van speciale opdrachten en ter assistentie van het bestuur commissies instellen. Voor deze commissies stelt het bestuur instructies vast. Het bestuur blijft ten volle verantwoordelijk voor het werk, verricht door de door het bestuur ingestelde commissies. 

Art. 19 Kascontrole. 
Op voorstel van het bestuur wordt door de vergadering jaarlijks een kascontrolecommissie benoemd, gekozen uit de op de vergadering aanwezige leden en bestaande uit twee leden en 1 plaatsvervangend lid. 
Zij controleert voor de gewone algemene vergadering de boeken en de bescheiden van de penningmeester en brengt schriftelijk aan de vergadering verslag uit van haar bevindingen. Bij tussentijds aftreden of overlijden van de penningmeester controleert zij binnen 3 dagen zijn kas en boeken en brengt binnen 8 dagen daarna verslag uit aan het bestuur der vereniging in een rapport door de lenden der commissie ondertekend. 
De commissie moet ingeval opdracht van het bestuur daartoe wordt gegeven tussentijds controle houden. 
Indien bij een onderzoek de commissie onregelmatigheden constateert, wordt daarvan een door de leden der commissie getekend rapport opgemaakt, hetwelk binnen twee dagen bij het bestuur wordt ingezonden. De algemene vergadering kan zo nodig een te goeder naam en faam bekende staande accountant benoemen met de algemene opdracht de financiële rekening en verantwoording te controleren en aan de gewone algemene vergadering over dit onderzoek schriftelijk te rapporteren over het gevoerde financiële beheer en verder handelend volgens de bepalingen onder a. genoemd. 

Art. 20 rekening en verantwoording. 
De penningmeester stelt de jaarlijks financiële rekening en verantwoording op, bestaande uit een balans, een resultatenrekening, een inventarisstaat, een begroting voor het komende jaar en eventueel verdere toelichtingen. Bij de financiële rekening en verantwoording wordt gevoegd dat het rapport van de kascommissie. 
De gewone algemene ledenvergadering dient de financiële rekening en verantwoording en de begroting al dan niet gewijzigd goed te keuren. Goedkeuring van de jaarrekening strekt de penningmeester tot decharge voor het gevoerde beheer ten aanzien van de in de rekening en verantwoording vermelde feiten. 
De tijdelijke overtollige gelden worden belegd bij een spaarbank of dergelijke instelling. 

Art. 21 Standaard der vereniging. 
De standaard der vereniging bestaat uit een driehoekige wimpel met een verhouding van hoogte tot lengte van 1 en 2, volgens het door de ledenvergadering goedgekeurde model en kleur. 
Alleen de leden der vereniging hebben het recht de standaard te voeren. Door ere- en bestuursleden wordt de standaard als volgt gevoerd: 
Voorzitter: vierkant zonder bijzonder kentekenen. 
Ereleden: vierkant ingesneden, zonder bijzondere kentekenen. 
Vicevoorzitter: vierkant met een bal aan de bovenkant van de stokzijde 
Overig bestuursleden: vierkant met twee ballen aan de bovenkant van de stokzijde. 
De kleur van de ballen is groen. 

Art. 22 Algemeen. 
Ieder lid is aansprakelijk voor schade of vernieling door nalatigheid of schuld van eigendommen van de vereniging toegebracht. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of vernielingen door nalatigheid of schuld van de leden aan de eigendommen van derden toegebracht. 

Art. 23 Slotbepaling. 
Ieder lid van de vereniging wordt voor de toepassing van de statuten en van dit reglement alsmede het havenreglement geacht bekend te zijn met alle daarin vervatte bepalingen.