Statuten

WATERSPORTVERENIGING VOLENDAM.  
 
GEWIJZIGDE STATUTEN  
Op negentien oktober negentienhonderd negenenzeventig,  
verscheen voor mij, Mr Christiaan Michaël Robert Privé, kandidaat-  
notaris, wonende te Amsterdam, hierna te noemen "notaris", als plaats-  
vervanger waarnemende het kantoor van de met verlof afwezige John 
Walter Groen, notaris ter standplaats Amsterdam:  
de heer Nicolaas Herman ter Kuile, secretaris Koninklijk Nederlands   
Watersport Verbond, wonende te Hilversum. 
De comparant verklaarde, dat in een algemene ledenvergadering van de  
te Volendam gevestigde vereniging: Watersport vereniging Volendam   
gehouden te Volendam op twee maart negentienhonderd negenenzeventig   
is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw  
vast te stellen.  
In deze vergadering werd de comparant gemachtigd het genomen be-  
sluit ten uitvoer te leggen en de notariële akte houdende vaststelling  
van de gewijzigde statuten te tekenen.  
Van dit besluit en van deze machtiging blijkt uit een aan deze akte te  
hechten extract uit de notulen van het verhandelde in gemelde vergadering.  
Ter uitvoering van voren gemeld besluit verklaarde de comparant de   
statuten van de vereniging geheel opnieuw vast te stellen als volgt:  
Naam.  
Artikel 1.  
De verenging draagt de naam: Watersport vereniging Volendam.  
Zij is opgericht op één januari negentienhonderd drieënzeventig en   
aangegaan voor onbepaalde tijd.  
Zetel.  
Artikel 2. 
Zij heeft haar zetel te Edam-Volendam. 
Doel. 
Artikel 3.   
1.De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering  
van de watersport.  
2.Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:   
a.het_beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden  
van cursussen, lezingen;  
b.het organiseren van wedstrijden en tochten;  
c.het aanbrengen en het instandhouden van de nodige accommodatie;  
d.het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde, nagenoeg  
hetzelfde doel nastreven;  
e.andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.  
Leden.  
Artikel 4.  
1.Leden van de vereniging kunnen zijn personen van Nederlandse na-  
tionaliteit die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.  
2.Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen 
van alle leden zijn opgenomen.  
Ereleden, buitengewone leden, aspirantleden en begunstigers.  
Artikel 5.  
1.Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene 
vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd 
 wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit  
zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder  
verdienstelijk te hebben gemaakt. 
2.Als buitengewone leden kunnen worden toegelaten personen die niet  
voldoen aan het gestelde in artikel 4.  
Aspirantleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deel  
nemen, doch niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt. 
 
4.Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging  
financieel te steunen met een door de algemene vergadering   
vast te stellen minimum bijdrage.  
5.Ereleden, buitengewone leden, aspirantleden en begunstigers heb-  
ben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of  
krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.   
Toelating  
Artikel 6 
1.Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, buitengewone  
leden, aspirantleden en begunstigers. 
2.Bij niet toelating tot lid, buitengewoon lid of aspirant-lid kan de   
algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.  
3.Bij haar beslissing omtrent toelating als lid, buitengewoon lid,   
aspirant-lid of begunstiger kan het bestuur zich laten bijstaan door  
een commissie als bedoeld In artikel 14 lid 3.  
Einde van het lidmaatschap.  
Artikel 7  
1.Het lidmaatschap eindigt:  
a.Door overlijden van het lid. 
b.Door opzegging door het lid.  
c.Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wan- 
neer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaat- 
schap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn ver-  
plichtingen jegens de vereniging niet nakomt als ook wanneer   
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het   
lidmaatschap te laten voortduren.  
d.Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer  
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van  
de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze   
benadeelt.  
2.Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk  
aan de secretaris; opzegging namens de vereniging geschiedt bij 
aangetekende brief door het bestuur. 
3.Opzegging van het lidmaatschap kan ten alle tijde geschieden met  
inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan  
het lidmaatschap onmiddelijk worden beëindigd Indien van de ver-  
eniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het  
lidmaatschap te laten voortduren.  
4.Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een  
besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard  
zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 
5.Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergade-  
ring. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangete-  
kende brief in kennis gesteld.  
6.Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereni-  
ging op grond, dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd  
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokke-  
ne binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van het  
besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe  
ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen In kennis-  
gesteld.  
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid  
geschorst  
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, 
blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd  
Einde van de rechten en verplichtingen van buitengewone leden, 
aspirantleden en begunstigers. 
Artikel 8. 
 
 
1.De rechten en verplichtingen van een buitengewoon lid, van een   
aspirant lid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds  
door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bij-  
drage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft ver- 
schuldigd. 
2.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
Jaarlijkse bijdragen. 
Artikel 9.  
1. De leden, de buitengewone leden, aspirantleden en begunstigers  
zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door  
de algemene vergadering zal worden vastgesteld.  
Zij kunnen daartoe in categoriën  worden ingedeeld die een verschil-  
lende bijdrage betalen. 
2.Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te  
verlenen.   
Rechten van ereleden, buitengewone leden, aspirantleden en 
begunstigers.  
Artikel 10.  
1.Behalve de overige rechten die aan buitengewone leden, aspirantle-  
den of begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toege- 
kend, hebben buitengewone- en aspirantleden het recht de door de  
vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en  
andere evenementen bij te wonen.  
2.Ereleden hebben het recht alle algemene vergaderingen van de ver- 
eniging bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kun-  
nen als zodanig geen stemrecht uitoefenen.  
Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn van de vereniging uit welken  
hoofde zij bevoegd zijn alle leden rechten uit te oefenen.  
Bestuur.  
Artikel 11.  
1.Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering  
vast te stellen aantal van tenminste vijf personen, die inwoners  
zijn van Volendam en die door de algemene vergadering worden be-  
noemd.   
2.De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bin-  
dende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. 
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het  
bestuur als tenminste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot  
het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen. 
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de ver-  
gadering medegedeeld.  
Een voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet  
uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk  
bij het bestuur worden ingediend. 
3.Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door  
een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen  
besluit van de algemene vergadering, genomen In een vergadering,  
waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegen-  
woordigd is.  
4.Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering  
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het  
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij  
in de keus, behoudens het gestelde In lid 1.  
5.Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de be-  
noeming uit die voordrachten.   
Einde bestuurslidmaatschap - periodiek aftreden - schorsing. 
Artikel 12.   
 
 
1.Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering 
worden ontslagen, of geschorst.   
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een  
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.  
2.Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, vol-  
gens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De  
aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt  
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger In.  
3.Het bestuurslidmaatschap eindigt: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken. 
Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur. 
Artikel 13. 
1.De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie geko-  
zen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een pen-  
ningmeester aan.   
Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit  
zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen.  
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.   
2.Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de  
secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastge-  
steld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter  
en de secretaris.  
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oor-  
deel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van  
een besluit niet beslissend.  
Bestuurstaak - Vertegenwoordiging.  
Artikel 14. 
1.Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast  
met het besturen van de vereniging.  
2.Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft  
het bestuur bevoegd.   
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergade-  
ring te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open  
plaatsen aan de orde komt. 
3.Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde   
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die   
door het bestuur worden benoemd.  
4.Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,  
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, ver-  
vreemden of bezwaren van registergoederen.   
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden  
beroep worden gedaan.   
5.Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergade-  
ring voor besluiten tot:  
a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een  
    bankkrediet wordt verleend;   
b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het  
    gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.  
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden  
geen beroep worden gedaan.  
6.Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de  
vereniging In en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter,  
de secretaris of de penningmeester tezamen met een ander bestuurs-  
lid.  
Jaarverslag - rekening en verantwoording. 
Artikel 15.   
1.Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig  
december.  
 
2.Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereni-  
ging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar  
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.  
3.Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maan-  
den na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van  
deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en  
doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en  
lasten, rekening en verantwoording over zijn In het afgelopen  
verenigingsjaar gevoerd bestuur.   
4.De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde  
leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel   
mogen uitmaken van het bestuur.  
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het be-  
stuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar be-  
vindingen uit.  
5.Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste  
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden  
te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging  
te geven.   
6.De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene verga-  
dering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een  
andere commissie.   
7.Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3,  
tien jaren te bewaren.   
Algemene vergaderingen. 
Artikel 16.   
1. Aan de algemene vergadering komen In de vereniging alle bevoegd-  
heden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn  
opgedragen.  
2.Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,  
wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.  
In deze vergadering komen ondermeer aan de orde:   
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in   
    artikel is met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;   
b. de benoeming van de in artikel 15 bedoelde commissie voor het  
        lopende verenigingsjaar;  
c. de benoeming van bestuursleden;  
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de  
    oproeping voor de vergadering.  
3.Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het  
bestuur dit wenselijk oordeelt.  
4.Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zo-  
danig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende  
gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algeme-  
ne vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is ge-  
geven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan  
door middel van een advertentie ineen in Edam-Volendam veel gele-  
zen dagblad en door mededeling op het in het clubgebouw aanwezige  
mededelingenbord.  
Toegang en stemrecht. 
Artikel 17.  
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de ver-  
eniging, alle ereleden, buitengewone leden, aspirantleden en begun-  
stigers.   
Behoudens tot vergaderingen genoemd in artikel 7 lid 6 hebben ge-  
schorste leden en geschorste bestuursleden geen toegang.  
2.Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist  
de vergadering.  
 
3. Buitengewone leden en begunstigers hebben het recht tijdens de al-  
gemene vergaderingen het woord te voeren, tenzij de algemene ver-  
gadering anders beslist.  
4.Ieder lid dat niet geschorst is heeft één stem.   
5.Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander  
lid uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden verte- 
genwoordigen.   
Voorzitterschap en notulen.  
Artikel 18.  
1.De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de  
vereniging of zijn plaatsvervanger.   
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der 
andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter   
op.  
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan  
voorziet de vergadering daarin zelve. 
2.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris 
of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen 
gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld  
alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.  
Besluitvorming van de algemene vergadering.  
Artikel 19.  
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzit-  
ter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.  
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover  
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  
2.Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste  
lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een  
nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de verga  
ring of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schrif-  
telijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.   
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oor-  
spronkelijke stemming.   
3.Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden  
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte  
stemmen. 
4.Blanco en ongeldige stemming worden beschouwd als niet te zijn  
uitgebracht.  
5.Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerder  
heid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een  
tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste  
het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben  
verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meer  
derheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.  
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.  
6.Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing  
van personen, dan is het voorstel verworpen.  
7.Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een  
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden  
zulks vóór de stemming verlangt.  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefje  
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde 
hoofdelijke stemming verlangt.  
Bijeenroeping algemene vergaderingen. 
Artikel 20 
1.De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden,  
buitengewone leden, aspirant leden en begunstigers volgens het  
ledenregister bedoeld in artikel 4.   
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.  
2.Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,  
onverminderd het bepaalde in artikel 21.   
Statutenwijziging. 
Artikel 21. 
1.In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aange- 
bracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waar  
is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statu-  
ten zal worden voorgesteld.   
2.Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling 
ven een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten- 
minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van  
dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is 
opgenomen, ten huize van de secretaris voor de leden ter inzage  
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproep tot 
de desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden. 
3.Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van  
 de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste 
drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. 
Zijn niet tenminste drie/vierde van het aantal leden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede 
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel 
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht  
het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden 
besloten, mist met een meerderheid van tenminste drie/vierde van 
de uitgebrachte stemmen. 
4.Een statutenwijziging treed niet in werking dan nadat hiervan een 
notariële akte is opgemaakt. 
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
Ontbinding. 
Artikel 22 
1.De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de alge- 
mene vergadering. 
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van 
overeenkomstige toepassing. 
2.Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de 
algemene vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in 
overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene 
vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, één en  
ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald. 
Huishoudelijk reglement 
Artikel 23 
1.De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere 
regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar 
gewenst voorkomt 
2.Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook 
waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
Slotbepaling. 
Artikel 24 
Gedurende de tijd dat de vereniging lid is van het Koninklijk Neder- 
lands Watersport Verbond is, met uitzondering van hen die uitsluitend 
door een financiële bijdrage de vereniging steunen, een ieder die tot 
de vereniging toetreedt, hetzij als buitengewoon lid, hetzij als aspi- 
rantlid, hetzij als lid gehouden zich aan de statuten en reglementen 
van de te Amsterdam gevestigde vereniging: Koninklijk Nederlands Wa- 
tersport Verbond te onderwerpen en getrouwelijk na te leven. 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
DEZE AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde 
als in het hoofd dezer akte gemeld.